Các biện pháp bảo vệ môi trường hiện nay

Để công cuộc bảo vệ môi trường tốt nhất, trước hết phải xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường trên cơ sở đổi mới tư duy, cách làm, hành vi ứng xử, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường trong xã hội và của mỗi người dân. Việc giáo dục về vấn đề bảo vệ môi trường cần được thực hiện một cách đầy đủ và phổ cập cho tất cả mọi người

Một trong những biện pháp cũng rất quan trọng đó là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế-xã hội. Hiện nay một số đông con người vẫn chưa có ý thức bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó cần hạn chế các ngành công nghiệp sản xuất ra nhiều khí thải công nghiệp và khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường.

Một trong những biện pháp cấp bách để bảo vệ môi trường đó là dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xác các hiện tượng khí tượng thủy văn, chung sức và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Tập trung triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2020 và hai đề án: Hiện đại hóa công nghệ dự báo khí tượng thủy văn; Hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn

Add Comment