Các biện pháp ngăn ngừa khí thải công nghiệp

Việc bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước; bảo vệ môi trường quốc gia phải gắn với bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu;

Bảo vệ môi trường là công việc thiết yếu của toàn xã hội, là quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;

Bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, trình độ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng giai đoạn;

Hoạt động bảo vệ môi trường phải  được thực hiện một cách thường xuyên, lấy phòng ngừa là chính kết hợp với khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường;

Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại và chịu các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

          Các cơ quan QLNN về BVMT cần tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng và chủ đầu tư các KCN, CCN, các doanh nghiệp về BVMT, kiểm soát ô nhiễm. Theo dõi, thu thập thông tin thường xuyên.

Tăng cường hợp tác với các tổ chức, công ty quốc tế và các quốc gia có nền công nghiệp môi trường tiên tiến nhằm học tập kinh nghiệm, tranh thủ nguồn lực về tài chính và KHCN trong kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

 

Xác định môi trường và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng,  đặc biệt được các quốc gia và mọi người trên thế giới quan tâm, cho rằng môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại. Môi trường có tốt, có lành mạnh, mới giúp con người mạnh khỏe, có mạnh khỏe thì mới đảm bảo công việc làm có hiệu quả, chất lượng. Có lẽ vậy, Ngày Môi trường Thế giới (ngày 5/6) ra đời và là sự kiện thường niên lớn nhất về bảo vệ môi trường; là ngày dành cho tất cả mọi người ở bất cứ đâu hành động vì môi trường. Và kể từ lần đầu tiên sự kiện về môi trường được tổ chức vào năm 1972, cộng đồng toàn cầu đã tổ chức hàng ngàn hoạt động, từ việc dọn dẹp khu phố, cho đến chống lại tội phạm săn bắt động vật hoang dã, trồng lại rừng. Ngày Môi trường Thế giới (5/6) hàng năm, Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) đều đưa ra một chủ đề để truyền đi thông điệp về ý nghĩa quan trọng của môi trường và bảo vệ môi trường.

Add Comment